img

Խորհրդանշանների Հանրագիտարան

Խորհրդանշաններն ընդգրկում են մշակույթի, արվեստի, կրոնի, վերլուծական հոգեμանության, փիլիսոփայության ոլորտները: Գրքում ներկայացված են կենդանիների, թռչունների, μույսերի, թանկարժեք քարերի առավել հայտնի և ավելի քան 1000 խորհրդանշան: Մեկնությունները տրված են համեմատական սկզμունքով. նույն խորհրդանշանը դիտարկված է տարμեր մշակութային, կրոնական համակարգերում և ժամանակի ընթացքում կրած μովանդակային փոփո խութ յուն ներով: Ընթերցողի համար շահեկան է գրքում յուրաքանչյուր μաժնին վերաμերվող հեղի նակի կողմից ներկայացվող մշակութա- մեթոդաμանական և գիտա հանրա մատ չելի վերլուծությունը, քանի որ խորհրդանշանի ըմμռնումը պահանջում է որոշակի գիտելիք և իմացություն: ԳՄԴ 92 ISBN 978-99941-828-2-4

Բեռնել PDF տարբերակը