Գրադարան

img

Խորհրդանշանների Հանրագիտարան

Խորհրդանշաններն ընդգրկում են մշակույթի, արվեստի, կրոնի, վերլուծական հոգեμանության, փիլիսոփայության ոլորտները: Գրքում ներկայացված են կենդանիների, թռչունների, μույսերի, թանկարժեք քարերի առավել հայտնի և ավելի քան 1000 խորհրդանշան: Մեկնությունները տրված են համեմատական սկզμունքով. նույն խորհրդանշանը դիտարկված է տարμեր մշակութային, կրոնական համակարգերում և ժամանակի ընթացքում կրած μովանդակային փոփո խութ յուն ներով: Ընթերցողի համար շահեկան է գրքում յուրաքանչյուր μաժնին վերաμերվող հեղի նակի կողմից ներկայացվող մշակութա- մեթոդաμանական և գիտա հանրա մատ չելի վերլուծությունը, քանի որ խորհրդանշանի ըմμռնումը պահանջում է որոշակի գիտելիք և իմացություն: ԳՄԴ 92 ISBN 978-99941-828-2-4

img

Պարի Խորհրդանշանային Բնույթը

Գրքի հրապարակումը երաշխավորել է Խ. Աμովյանի անվան Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական խորհուրդը /2011թ. 14. 10. 2011թ. N 2 արձանագրություն/ Գիրքը գրախոսել են ՌԴԿԱ ակադեմիկոս, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, ՄԳԴ պրոֆեսոր Լ. Ս. Ներսիսյանը Պատմական գիտությունների դոկտոր Լ. Ա. Բարսեղյանը Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր Գ. Պ. Հովակիմյանը

img
img
img

Ի ՍԿԶԲԱՆԵ ԷՐ ԲԱՆՆ

Գագիկ Մանասյան, Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի տնօրեն, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, տարիներ առաջ հանրությանը քաջ հայտնի որպես բարձրաճաշակ և հմուտ խմբագիր: Այսօր էլ մնում է նրա հիմնադրած մշակութայինքաղաքական շաբաթաթերթերի որակական նիշը: §Ասպետ¦, §Անդրադարձ¦ շաբաթաթերթերը լույս են ընծայվել որոշակի ժամանակային անջրպետներով: Եվ ահա այդ ընթացքում ասպարեզ է գալիս մշակութաբան Մանասյանը` իր աննախադեպ աշխատությամբ` §Խորհրդանշանների հանրագիտարան¦ (ՆՇԱ­ՆԱԿ հրատարակչություն, 2007 թ.):